Zásady zpracování osobních údajů

Vzdělávací institut - středisko volného času, z. s.
 •  
   

  Tímto informačním memorandem poskytujeme uživatelům našich služeb základní informace o zpracovávání jejich osobních údajů v naší organizaci.

  V rámci naší činnosti  a námi poskytované škály služeb  nakládáme s osobními údaji  vždy   v souladu s platnými právními předpisy. Doporučujeme Vám, abyste si informace níže pečlivě přečetli a zjistili tak, jakými principy se při zajišťování ochrany osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“) řídíme.  

1.Důležité kontakty o správci osobních údajů: 

 • Informace o správci osobních údajů:

  Vzdělávací institut - středisko volného času, z. s., IČ: 22870954,
  se sídlem: Západní 2817, 407 47 Varnsdorf. 

2.Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 

 • Osobní  údaje  zpracováváme  pouze   v rozsahu   nezbytném   pro   daný   účel (např. provoz dětské skupiny, vzdělávací nebo jiné služby, atd.). Zpracovávané osobní údaje dělíme do dvou kategorií; a to na osobní údaje, které nelze zpracovávat bez souhlasu, a dále pak na osobní údaje, které bez souhlasu zpracovávat lze.

2.1  Osobní údaje zpracovávané se souhlasem:

 

           V rámci činnosti správce je typickým příkladem nezbytného získání souhlasu pořizování fotografií z akcí námi pořádaných. Detailnější informace                         ohledně udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů  naleznete  v  textu   dokumentu,   kterým   nám   udělujete souhlas se zpracováním                       osobních  údajů  např.  v případě  pořízení  vaší  fotografie  za účelem propagace naší činnost, apod. Souhlas se zpracováním osobních údajů k                           určitému účelu nám vždy poskytujete zcela dobrovolně. Vzhledem k tomu, že osobní údaje pro daný účel zpracováváme na základě vašeho souhlasu,                máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

2.2 Osobní údaje zpracovávané bez nutnosti poskytnutí souhlasu:

 

 

 

 

               2.2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti za účelem:

 

 •   - poskytování zdravotní péče podle zákona č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách,
 •   - uzavření a plnění nájemné smlouvy podle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník.
 •   - poskytování služeb  péče  o  dítě  v   dětské  skupině  podle   zákona   č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 •   - poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách a  prováděcí  vyhlášky  č.  505/2006  Sb.,  vyhláška,  kterou  se                provádějí některá ustanovení o sociálních službách,
 • 2.2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce

  - při poskytování vzdělávacích kurzů a školení,

              - při pořizování záznamů z kamerových systémů

 • Osobní údaje můžeme v některých případech  zpracovávat  bez souhlasu  a to z důvodů zabezpečení ochrany našich práv. Nicméně rozsah důvodů opravňujících nás k tomuto typu zpracování je omezen na nutné minimum.

   

   2.2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu:

 • - statistické výkaznictví
 • Detailnější informace ohledně zpracování osobních údajů na základě naší zákonné povinnosti nebo na základě oprávněného, či veřejného zájmu naleznete v textu dokumentu, kterým vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů za určitým účelem.
 • V případě, že nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených účelů odmítnete sdělit, nebudeme schopni vám poskytnout příslušnou službu, neboť pro její poskytování jsou vaše osobní údaje nezbytné. 

3. Kategorie osobních údajů, které Vzdělávací institut - středisko volného času, z. s. zpracovává:

3.1 Identifikační údaje

 

 • Identifikačním údajem se rozumí jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis, apod. Identifikačními údaji jsou tak osobní údaje, na základě kterých jsme schopni vás nezaměnitelně identifikovat.

3.2 Kontaktní údaje

 

 • Kontaktním údajem je zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod. Kontaktními údaji jsou tak osobní údaje, na základě kterých jsme schopni vás kontaktovat.

3.3 Údaje o čerpání služeb

 

 • Jedná se o údaje o tom, jaké námi poskytované služby využíváte.

3.4 Zvláštní kategorie osobních údajů

 

 • Jedná se např. o údaje o zdravotním stavu, o vzdělání, o zaměstnání, o rodinných poměrech, atd. Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme vždy pouze v rámci konkrétní a specifické poskytované služby

  Detailnější informace ohledně konkrétních kategorií osobních údajů, které zpracováváme, naleznete  v textu dokumentu, kterým nám buď  udělujete  souhlas  se zpracováním osobních údajů, nebo kterým vás informujeme o zpracování osobních údajů při poskytování konkrétní služby na základě naší zákonné povinnosti, případně na základě oprávněného nebo veřejného zájmu. 

4. Zpracovatele a další příjemci osobních údajů

 • Jako správce osobních údajů osobní údaje zpracováváme a uchováváme my. Pokud to je nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů, osobní údaje mohou být také zpracovávány našimi externími spolupracovníky a dodavateli, kteří jsou nám schopni dostatečně poskytnout potřebnou garanci zabezpečení a ochranu osobních údajů. Tyto subjekty jsou tak v roli zpracovatele osobních údajů a osobní údaje zpracovávají vždy a jedině na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

  Osobní údaje můžeme dále případně poskytnout orgánům veřejné správy nebo jiným orgánům nebo organizacím, se kterými při poskytování služeb spolupracujeme. Tyto osobní  údaje  předáváme  buď  na  základě  písemného  souhlasu  subjektu  údajů s předáním osobních údajů konkrétnímu  orgánu nebo organizaci, nebo tak činíme v případě, že nám to ukládá za povinnost právní předpis.

  Detailnější informace ohledně  zpracovatelů  a  příjemců  osobních  údajů  naleznete v textu dokumentu, kterým nám buď udělujte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo kterým vás informujeme o zpracování osobních údajů při poskytování konkrétní služby na základě naší zákonné povinnosti, případně na základě oprávněného nebo veřejného zájmu. 

5. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

 • Zpracovávané  osobní  údaje  uchováváme  pouze  po  nezbytně  nutnou  dobu  (např. po dobu poskytování služby, po dobu plnění oprávněného zájmu, atd.) a dále pak po dobu danou právními předpisy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány.

  Osobní údaje tak nezpracováváme déle, než je nezbytně nutné pro splnění daného účelu. 

6. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

 • V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje, máte k těmto svým osobním údajům následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 •              - právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme,
 •              - právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,
 •              - právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy,
 •              - právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají,
 •              - právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci,
 •              - právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám tento souhlas poskytli pro účely, které ho vyžadují,
 • Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřenci pro ochranu osobních údajů, jak je uveden v tomto informačním memorandu.

  Toto informační memorandum bylo zpracováno na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a na základě dalších právních předpisů dne 1. 9. 2018.